سرکوب گسترده جامعه مدنی قبل از انتخابات

حقوق بشر ایران، ۴ اسفند ماه ۱۳۹۴: طی روزهای اخیر شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران محکومیتهای سنگینی را برای ۴ فعال مدنی در نظر گرفته است.