با شرکت در انتخابات می شود داعش را بیرون کرد

محمد مجتهد شبستری پژوهشگر علوم قرآنی و متخصص الهیات تطبیقی در ایران است. وی داوطلبانه  و نه با رای دادگاه ویژه روحانیت، لباس روحانیت را از تن برگرفته. حتما احساس کرده در لباسی که متناسب با حوزه تحصیلاتی و تحقیقاتی او ست، احترام و اعتبار نزد مردم نخواهد داشت.