بیانیه ۱۱ نهاد حقوق بشری در محکومیت تخریب نمازخانه اهل سنت تهران

بیانیه نهادهای حقوق بشری در محکومیت تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران