وضعیت کودکان کار در ایران بدتر شده است

هادی شریعتی، فعال حقوق کودکان بر این باور است که وضعیت کودکان کار در ایران «بدتر شده است.»