روزشمار مرگ و اعدام کودکان: وقتی قوه قضاییه کوتاه نمی‌آید

اواخر شب چهارشنبه، هفتم مرداد ماه، در پی نزاعی دسته‌جمعی در بند اشرار زندان رجایی‌شهر کرج، کسی کشته شد که شاید کمتر از هر کس دیگری در آن بند، شایسته مجازات بود.