نظارت استصوابی شورای نگهبان

۳۰/۶/۱۳۹۴

مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان در مورد نظارت استصوابی شورای نگهبان و تفسیر غلط قانون اساسی توسط این شورا صحبت میکند

دانلود ویدیو