'تاسف شدید' بان از اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهبی

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد اعدام اخیر فاطمه سالبهی و صمد ذهبی در ایران که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده اند را محکوم کرده است.