اعدام یک زندانی در یاسوج و یک زندانی در کرمانشاه

حقوق بشر ایران، ۵ بهمن ماه ۱۳۹۴: یک زندانی در کرمانشاه و یک زندانی در زندان مرکزی یاسوج به دار کشیده شدند.