قانون اساسی جمهوری و تفسیر عده ای خاص از قوانین اسلام

سلسله مطالب و ویدیوهای حقوق شهروندی از طریق مصاحبه با صاحب نظران و یا کسانی که شاهد نقض حقوق شهروندی در ایران بوده اند، به سیر حمایت و یا نقض حقوق شهروندان ایران از سوی دولت می پردازد.