امور حقوقی

مقالات منتشر شده در این قسمت به توضیح چگونگی کاربرد  مقرارت، میثاق ها، و تعهداتی که نظام حقوق بشری را تشکیل میدهند می پردازد. این مقالات به برسی تبصره های مشخصی از قوانین بین المللی، و اینکه این قوانین چگونه در دادگاه های بین المللی و محلی تفسیر میشوند می پردازند. بازخورد شما برای ما بسیار مهم است.